Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en waar mogelijk uitbreiding van het bomenbestand en ander groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.
naar boven
Groen Weert logo editor
  Stichting Groen Weert heeft de ANBI status verkregen.  
Word donateur.
Tentoonstelling over bomen NMC 13 okt 2016 tot 11 jan 2017
Artikel NRC: Na de sjoemeldiesel is er nu ook sjoemelhout
Plan bos- en houtsector levert bijdrage aan klimaatdoelen
geplaatst 26-10-2016
bomen_aardeDe Nederlandse bos- en houtsector heeft een plan ontwikkeld om met bos bij te dragen aan de realisatie van de klimaatafspraken van Parijs.

Lees meer op de site van Staatsbosbeheer.

 Lees het Actieplan Bos en Hout

herfstpracht 1
Foto van het moment - Herfstpracht nu overal te bewonderen.
|
herfstpracht_2_2016
herfstpracht_3_2016
Gemeente Weert stimuleert groene daken
geplaatst 10-10-2016
groen_dakGroene gevels en daken leveren een bijdrage aan het groene beeld van de stad en het comfort in de woning wordt vergroot. Andere voordelen zijn het afvangen van fijnstof in de woonomgeving en het voorkomen van ongewenste opwarming in de zomer. Ook verhoogt het de biodiversiteit en leefkwaliteit, wordt regenwater opgevangen en de geluidsoverlast teruggebracht.

De gemeente Weert heeft meegedaan als pilot gemeente met de ontwikkeling van een groene dakenkaart. De Groene dakenkaart brengt in beeld of de daken in Weert geschikt zijn voor het aanleggen van een groen dak.

Lees op deze site meer.

Nieuwe campagne Rabobank Samen Sterker
geplaatst 7-10-2016
Bent u lid van de RABO Bank? Gun dan Stichting Groen Weert uw stem.

RabobankSamenSterker Ook dit jaar organiseert de RABO Bank een sponsoractie onder het motto “Samen Sterker”. Er wordt daarbij € 100.000 verdeeld onder de deelnemende goede doelen. Van 13 tot 23 oktober kunt u 5 stemmen verdelen over de organisaties die u een warm hart toedraagt.
Meer informatie ontvangt u binnenkort van de bank of u klikt alvast op deze link naar de pagina van RABO BANK Weerterland en Cranendonck.

Bent u lid van de RABO Bank Weerterland en Cranendonck en heeft u een groen hart? Steun Stichting Groen Weert dan met uw stem. U mag maximaal 2 stemmen op ons uitbrengen en wij waarderen het zeer, als u SGW 2 stemmen gunt.
Wij hebben uw steun hard nodig want wij werken onbezoldigd en zonder subsidie.
|
Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving en het groen speelt daarin een belangrijke rol. Stichting Groen Weert zet zich in voor een verantwoorde inpassing van planten en bomen binnen het stedelijk gebied en de dorpskernen.

Donaties
Los van de RABO-actie stelt Stichting Groen Weert donaties zeer op prijs. U kunt donateur worden door een formulier in te vullen. Donateur bent u al voor € 15 per jaar. U ontvangt dan het boek “Groen en Welzijn” als dank.
Ook losse giften stellen wij op prijs. Bijvoorbeeld door een storting op onze bankrekening. U kunt zelfs overwegen Stichting Groen Weert op te nemen in uw nalatenschap. De Weerter notarissen kunnen u daarin adviseren.

Stichting Groen Weert heeft de ANBI-status, daarmee is uw donatie fiscaal aftrekbaar.

Uiteindelijk volledig kaartmateriaal getoond van de groen-omvormingsplannen
geplaatst 19-9-2016
maandag 19 september Update groenomvorming.
De gemeente heeft de groen-omvormingsplannen bijgesteld a.d.h.v. inbreng van bewoners.
Maandag 19 sept. was de eerste gelegenheid om het kaartmateriaal op het gemeentehuis te bekijken, en evt. weer van commentaar te voorzien.
Op de gemeentelijke website ontbrak een kaart van de nul-situatie (de uitgangssituatie bij aanvang werkzaamheden) want die was niet gemaakt.
En op bepaalde plattegronden kwam het getoonde beeld niet overeen met de naam van de kaart.

In het stadhuis hingen wél kaarten met de toestand zoals die nu nog is. Dat maakt een vergelijking tussen nu en straks mogelijk.
Dat is uiterst laat in het inspraakproces. (Het kaartmateriaal op de website van de gemeente was maandag overigens nog steeds niet bijgewerkt.)

De gevolgen van deze ingrijpende bezuinigingsmaatregel zijn straks voor iedereen zichtbaar.
Daarnaast zijn er voorspelbare en belangrijke consequenties op langere termijn.
Inwoners krijgen gelegenheid om op de plannen te reageren. Op zich positief, en noodzakelijk om enig draagvlak te creëren.
Voorwaarde daarbij is dat de benodigde informatie tijdig, juist, volledig en transparant wordt aangeboden. Daaraan schortte het nogal.

Volgens Stichting Groen Weert is het weghalen van zoveel groen een stap de verkeerde kant op.
De gevolgen van de klimaatverandering zullen ons hard treffen, met alle kosten van dien. Vergrassing heeft ons daarbij niks te bieden.

Gemeente Weert: nieuwe tekeningen onderhoud openbaar groen en extra bijeenkomsten
geplaatst 20-8-2016 met update 9-9 en 18-9
Hogere kwaliteit met minder geld ‘ lijkt te mooi om waar te zijn.  En dat is ook zo.
Stichting Groen Weert maakt u attent op de extra informatie-bijeenkomsten van de gemeente, komende week in het gemeentehuis.
U kunt nogmaals reageren voordat de plannen definitief worden.
Let u goed op: de tekeningen op de website van de gemeente zijn uiterst misleidend!
De kaartinformatie onder ‘huidige situatie’ geeft niet weer hoe de situatie nu is.
U ziet op die kaart nl. het zwartste scenario waarbij het maximale aan groen is weggehaald of omgevormd. Zo lijken de kaarten ‘tekening voorstel na reactie inwoners’ een verbetering.
Kaarten van de werkelijke uitgangssituatie (de zogenaamde nul-situatie) zijn niet beschikbaar. Hoogst eigenaardig.
Burgers noch raadsleden kunnen zich zo een beeld vormen van de geplande omvormingen.

update 20-9-2016
De tekeningen op de site van de gemeente zijn aangepast waarbij de 'huidige situatie'  wel de nu-situatie blijkt.
Een nieuw toegevoegde kaart genoemd 'themakaart' geeft aan welk groen verdwijnt.


Wij zijn geschrokken van de hoeveelheid groen die gaat verdwijnen; Weert zal er anders uit gaan zien.

Het adviesbureau ‘Alles over Groenbeheer’ gaf een presentatie over de groenomvorming.

Daarin stond: “ Te rooien beplanting ca. 225.000 m2
Rekenen we dit om naar een haag van 50 cm breed, dan loopt die van Weert naar Parijs; 450 km!

En laat u de onderstaande cijfers eens tot u doordringen….

groenbeheer

De volledige presentatie vindt u op de website van de gemeente.
U vindt via doorklikken op de agendapunten ook de tekst die onze voorzitter heeft ingesproken.

Brede school Markeent plant nieuwe boom ter compensatie van gekapte platanen
geplaatst 8-9-2016
Markeent_aanbieden_KornoeljeHet kruispunt bij de school Markeent is op de eerste schooldag (ma. 4 sept.) officieel heropend na het aanbrengen van verkeersremmende voorzieningen. Bij de feestelijkheden was ook aandacht voor bomen. Twee platanen waren in mei gekapt met de bedoeling het zicht op de kruising te verbeteren. De bomenrijen langs de St. Jozefslaan vormen een beschermde structuur. Bij kap moet daarom herplant plaatsvinden. Compensatie kan ook door op een nabijgelegen plek een jonge boom te planten, evt. van een andere soort. De school wilde daarin graag een actieve rol spelen.
Na vruchtbaar overleg met Stichting Groen Weert wordt binnenkort een Cornus Kousa geplant bij de school. Bij, of rondom de boom komt een bankje dat wordt gemaakt van de gevelde platanen.
Stichting Groen Weert mocht de boom (nog in pot) alvast feestelijk onthullen met het doorknippen van een lint. Bestuurslid Jos Kunnen vertelde de kinderen hoe mooi deze boom bloeit, dan framboosachtige vruchten draagt en dat het blad verkleurt in de herfst. Hij besloot met een gedichtje van eigen hand:

Het wensengedichtje van een boom

Laat de zon mijn kruin bestralen
Laat de wind mijn bladeren strelen
Laat me pronken in het ochtendlicht
Laat me beschaduwen jouw kindergezicht.


Petitie met 800 handtekeningen naar wethouder Litjens
Met dynamische toegift…
geplaatst 15-7-2016
De massaal getekende petitie is woensdag 13 juli overhandigd aan wethouder Litjens in het bijzijn van ca. 35 belangstellenden. Ook een aantal ambtenaren van de ‘groenafdeling’ was aanwezig.
De voorzitter van Stichting Groen Weert vatte de gevolgen van de geplande groenomvormingen nog eens samen. Ook wijkraad Molenakker overhandigde lijsten met 486 handtekeningen. De petities beogen ook het behoud van zoveel mogelijk bomen die op de lijst staan om gekapt te worden vanaf vrijdag 15 juli.

Tijdens de bijeenkomst vond levendige interactie plaats, waarbij ook wethouder Gabriёls actief betrokken was. Het geplande tijdsvenster liep dan ook behoorlijk uit.
De gemeente zegde toe om de lijst met 268 bomen met ons door te nemen. Ook beraadt men zich op ons verzoek om het periodiek overleg te hervatten.
In de groenomvorming zit nog volop ruimte voor nuancering, verzekerde wethouder Gabriёls de aanwezigen. Met die hoopgevende gedachte gingen we huiswaarts.

In september houdt de gemeente extra informatie-avonden. Daarna worden besluiten genomen en bekendgemaakt. We houden de mogelijk om te tekenen op onze website tot die tijd open.
De handtekeningen komen nl. nog steeds binnen.

Bezwaarschrift tegen de kap van 268 bomen
geplaatst 12-7-2016
De gemeente is voornemens na het broedseizoen (15 juli) verder te gaan met het kappen van bomen.
Stichting Groen Weert zet grote vraagtekens bij de noodzaak van deze kap-partij en diende een bezwaarschrift in.

bijlage lijst te kappen bomen met opmerkingen SGW
bijlage overzicht aanvraag kapvergunningen 2015

Stichting Groen Weert heeft de ANBI status verkregen.
geplaatst 3-7-2016
Persbericht
Weert 27 juni 2016


ANBI_SGW_lDe belastingdienst heeft de Stichting Groen Weert met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 de ANBI-status verleend. Dit is een belangrijke stap voor de stichting die zich inzet voor het groen en een gezonde leefomgeving in Weert en de regio. |Met de ANBI-status hebben donateurs en ‘schenkers’ de mogelijkheid om hun donatie als aftrekpost in de belastingaangifte op te voeren.

Stichting Groen Weert is in 2010 opgericht om samen met de gemeenten, wijkraden en andere belanghebbenden te zorgen voor een gezonder leefklimaat door inzet van groen en vooral van bomen. Door groen en bomen op een verstandige manier aan te planten en te onderhouden ontstaat voor de inwoners een leefomgeving die helpt om langer gezond te blijven, stress te verminderen en de sociale omgang te bevorderen.

Voor de gemeenten betekent meer groen lagere zorgkosten en bovendien hogere OZB-inkomsten, omdat panden met bomen of water in de buurt een hogere WOZ-waarde hebben. Ook de kosten voor het waterbeheer kunnen omlaag, omdat groen en vooral bomen regenwater langer vasthouden en geleidelijk afvoeren.

Waarom ANBI?

Stichting Groen Weert is geheel aangewezen op de inzet van vrijwilligers. Daardoor zijn de kosten erg laag. Dit neemt niet weg dat de stichting geld nodig heeft voor voorlichting, cursussen en de uitvoering van groene projecten. Hiervoor is Stichting Groen Weert aangewezen op de bijdragen van donateurs (sympathisanten) en mensen die éénmalig een zeker bedrag schenken.

Donateurs betalen per jaar € 15,- en krijgen gratis het boekje “Duurzaam Groen en Welzijn” als welkomstgeschenk. Hiervoor kan men zich aanmelden via de website www.groenweert.nl . Voor éénmalige schenkingen en legaten kan men terecht bij de notaris.

Bedrijven die iets willen bijdragen, kunnen daarvoor met het SGW-bestuur contact opnemen. Als tegenprestatie zal Groen Weert groen advies geven, want met slimme inzet van groen op de werkplek kan de arbeidsproductiviteit tot wel 15% omhoog. Welke ondernemer wil dat niet?
Het groen in Weert een kop kleiner?!
De gemeente wil in alle woonwijken zogenaamd bezuinigen op het groen door (blok)hagen en borders te verwijderen en veelal te vervangen door gras, onder het mom; "Hogere kwaliteit met minder geld"


De gemeente kijkt echter vooral naar de kosten van de groenafdeling en veel minder naar zaken die van belang zijn voor de burgers en de biodiversiteit.

Wij concluderen: Groen weghalen heeft een hoge prijs.

Handtekeningenlijst;
u kunt nog tekenen

naam:
email:
stadsdeel:
ik ben een robot
 hou mij op de hoogte van ontwikkelingen
 ik ga akkoord met het versturen

 X  X 
Wandelweer
Weert
Weeronline.nl

Donateur worden.
Help ons Weert en omgeving groen te houden.
Stichting Groen Weert ziet toe op een schoon milieu en duurzaam groen beheer in de gemeenten Weert, Cranendonck, Nederweert en Leudal. Onze vrijwilligers adviseren en assisteren zowel de lokale overheid als particulieren bij het duurzaam behoud en bevorderen van groenvoorzieningen.

Want iedereen heeft recht op schone lucht.


Onze stichting kent geen structurele geldelijke ondersteuningen van derden, maar is afhankelijk van giften en soms kleine onkostenvergoedingen. Staat u sympathiek tegen over het doel van de stichting?
Vul het formulier in en word donateur.
groenboekje_WVU ontvangt dan gratis het boekje 'Duurzaam Groen' van Wim Vlekken.(winkelwaarde € 8,95)
Een schenking aan een goed doel is aftrekbaar bij de Belastingdienst als deze voldoet aan een ANBI. Stichting Groen Weert bezit de ANBI status
SGW stichting groen weert
Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en uitbreiding van groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.
Home
Meldpunt
Foto's
Rondkijk foto's
Archief
Over ons
Contact
Anbi informatie
Facebook
Donateur worden
Sitemap
Interessante sites
Disclaimer
Website vormgeving
Cookiebeleid
Contactgegevens
Copyright © 2016 Stichting Groen Weert