Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en waar mogelijk uitbreiding van het bomenbestand en ander groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.
naar boven
Groen Weert logo editor
Bomenwandeling Fatima donderdag 1 juni
geplaatst 22-5-2023
190505_Fatima_park_acaciasStichting Groen Weert leidt op donderdag 1 juni een bomenwandeling door Fatima.
De starttijd is om 19:00 uur.
De wandeling is open voor iedereen dus niet alleen de bewoners van de wijk.
De start is vanaf het Fatima Huis, Coenraad Abelsstraat 31.
Tijdens de wandeling zal de aandacht uitgaan naar bijzondere en soms ook oude bomen, die er staan.

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan een goed milieu en het zal de wandelaar dan ook plezier doen te ervaren, dat er in de wijk veel bomen staan. Ook zal worden ingegaan op de bloei en vruchten ervan.
Deelname aan deze wandeling is gratis en staat open voor jong en oud. Aanmelding is niet nodig en de wandeling zal maximaal 2 uur duren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Ad Wennekes tel. 06 51354290.
2013_Bomenwandeling_Fatima
Nectarindex
geplaatst 13-5-2023
nectar_index_matrixDe Nectarindex is een methode voor het monitoren van de waarde van graslanden voor bloemen en bestuivers. Graslanden zijn overal. Vooral bermen, dijken, taluds en oevers hebben een belangrijke functie in het landschap. Hier kan de natuur (deels) nog haar vrije gang gaan, ook midden in landbouwgebieden, bedrijventerreinen en steden.

Help mee de bloemenrijkdom van graslanden in kaart te brengen!

  1. Kies een moment tussen 1 mei en 1 oktober
  2. Kies een geschikt telgebied van circa 100 meter
  3. Inventariseer 100 meter berm door om de tien meter stil te staan en de nectarplanten te noteren die binnen 1 meter van je af staan.
  4. Geef de resultaten door.
  5. Na je bezoek krijg je de Nectarindex, en een compleet maaiadvies.
Floron nectarindex


Zienswijze over uitbreiding varkenshouderij Nederweert
geplaatst 27-2-2023
27 februari 2023
Stichting Groen Weert e.o. heeft een zienswijze ingediend bij de gemeente Nederweert over uitbreiding varkenshouderij aan de Eindhovensebaan 16 Nederweert

Plan

De ondernemer op de Eindhovensebaan 16 te Nederweert is voornemens zijn varkensstallen uit te breiden.
Het oppervlak te bouwen stallen en aantal gehouden varkens zou dan ongeveer verdubbelen. Voor het ‘uitbreiden van het bouwvlak’ is aanpassing van de vergunning nodig. Daarom konden belanghebbenden tot 2 maart een zienswijze indienen.
Het planvoornemen is volgens provincie en gemeente in overeenstemming met hun beleid.
Tot 2 maart 2023 was het indienen van een zienswijze bij de gemeente Nederweert mogelijk.
Omwonenden en Stichting Groen Weert e.o. hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.Niet_meer_varkens

Uitstoot
Geur, ammoniak, stikstof, fijnstof zouden door technische maatregelen binnen de huidige norm blijven.
Deze technische installaties blijken in de praktijk echter niet te voldoen.
De uitstoot en stank hebben een negatief effect op omwonenden, en het hele gebied, betreffende gezondheid en algemeen welbevinden.
Belangrijk is ook het nabijgelegen Natura 2000 gebied de Groote Peel.

Natuurdoelanalyses
Onlangs kwam in het nieuws dat in de provincie Noord-Brabant geen enkel project met een stikstofeffect nog een vergunning krijgt.
De 'natuurdoelanalyses' liet de provincie opstellen in het kader van het landelijke stikstofbeleid.
De analyses bevestigen de slechte staat van de natuur in Noord-Brabant.
Alle provincies dienen de staat van hun natuur uitgebreid in kaart brengen. Het gaat daarbij niet alleen over stikstof maar ook zaken als droogte, waterkwaliteit, beheer en recreatiedruk wegen mee. De analyses laten zien hoe beschermde soorten en leefgebieden ervoor staan.
Ook de provincie Limburg zal uiterlijk april 2023 een volledige natuurdoelanalyse dienen uit te voeren en bekend te maken. Het ligt voor de hand dat de uitkomst hier niet anders zal zijn dan de situatie in Noord-Brabant.

Dierenwelzijn
Nergens in de vergunning wordt gerept over het welzijn van de te houden dieren.
De Wet Dieren is recent aangepast. Het gaat om wijziging van uitgangspunten en normen voor het huisvesten van dieren, dus ook varkens. Dit betreft zowel ingrepen bij dieren, als het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag. Dit laatste vraagt veel meer ruimte per dier.
Het huisvestingssysteem van de intensieve veehouderij voldoet hier bij lange na niet aan, zodat de bedrijfstak onder grote druk komt te staan.
De wet is aangenomen door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer en had dit jaar al ingevoerd moeten zijn.

Voortschrijdend inzicht
Stichting Groen Weert e.o. en omwonenden vinden dat voortschrijdende inzichten uitbreiding, voor welke veestapel dan ook, niet meer mogelijk moet zijn.
Uitbreiding van de veestapel is niet alleen een lokale kwestie. De gevolgen reiken veel verder.
Behalve de overheid in Nederland houdt ook de Europese Unie zich ermee bezig. Immers, in de huidige tijd is nóg meer dieren houden zeer ongewenst.
Met klem dringen wij er bij de gemeente Nederweert op aan deze schaalvergroting niet toe te staan.

Oppervlakte bos in Nederland en Europa
geplaatst 19-2-2023
13 februari 2023 artikel Compendium voor de Leefomgeving:

Het areaal met bos is in 2021 circa 363.800 hectare; bijna 11% van het totale landoppervlak. In de periode 1970-2013 steeg de bosoppervlakte gestaag, gevolgd door de forse daling in de periode 2013-2017. Sinds de laatste meting in 2017 is er circa 1900 hectare bos minder.

2023_clo-_bossen_in_nederland2023_clo-_bos_per_provincie
211005_de_Volkskrant-Bos_in_Europa
 X 
Donateur worden.
Help ons Weert en omgeving groen te houden.
Stichting Groen Weert ziet toe op een schoon milieu en duurzaam groen beheer in de gemeenten Weert, Cranendonck, Nederweert en Leudal. Onze vrijwilligers adviseren en assisteren zowel de lokale overheid als particulieren bij het duurzaam behoud en bevorderen van groenvoorzieningen.

Want iedereen heeft recht op schone lucht.


Onze stichting kent geen structurele geldelijke ondersteuningen van derden, maar is afhankelijk van giften en soms kleine onkostenvergoedingen. Staat u sympathiek tegen over het doel van de stichting?
Vul het formulier in en word donateur.
groenboekje_WVU ontvangt dan gratis het boekje 'Duurzaam Groen' van Wim Vlekken.(winkelwaarde € 8,95)
Een schenking aan een goed doel is aftrekbaar bij de Belastingdienst als deze voldoet aan een ANBI. Stichting Groen Weert bezit de ANBI status

 
WEERT WEER

SGW stichting groen weert
Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en uitbreiding van groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.


SGW stichting groen weert
Foto achtergrond: 19 mei 2023- Bloeiende brem bij SJG
Anbi informatie
Archief
Besloten deel
Bomenkaart Leudal
Bomenkaart Nederweert
Bomenkaart Weert
Contactformulier
Contactgegevens
Cookiebeleid
Copyright © 2016 Stichting Groen Weert
Disclaimer
Donateur worden
Facebook
Foto's
HD foto's
Home
Instagram
Interessante sites
Meldpunt
Over ons
Privacyverklaring
Publicaties vergunningaanvraag
Rondkijk foto's
Sitemap
Twitter
Vacatures
Website vormgeving