Groen Weert logo editor
 X 
Provincie Limburg wil illegale praktijken Centrale Zandwinning Weert achteraf legaliseren
geplaatst 24-2-2014
Waar vinden we politieke vertegenwoordigers in Limburg die hiertegen durven opkomen?

CZW mag zand en grind winnen uit en rond het Blauwe Meertje in Weert. Daarvoor heeft het bedrijf een vergunning. Daarin is vastgelegd hoeveel materiaal mag worden gewonnen, en onder welke voorwaarden. Het bedrijf mag het gedolven zand en grind verkopen. Dit is een miljoenen-business. Als tegenprestatie moet het terrein als natuur- en recreatiegebied worden ingericht.

Het bedrijf houdt zich echter niet aan de afgesproken hoeveelheden te delven grondstoffen, en ook niet aan de condities.
De provincie is ernstig tekortgeschoten in het toezicht en wil nu met terugwerkende kracht alle overtredingen goedkeuren. Hoe zit het hier met de integriteit?

CZW delft ongeveer twee keer zoveel als toegestaan. Het illegale deel van het werk betreft het delven onder de oevers en onder een veel te steile hoek. Er moeten volgens de vergunning glooiende, natuurvriendelijke oevers worden gecreëerd. Maar CZW maakt van de ontgronding een hoekige 'bak'. Zo kan 3,1 à 3,9 miljoen m3 extra zand en grind worden weggehaald.
Om dit illegaal delven te camoufleren, moet grond worden aangevoerd. Daarmee kunnen de gaten deels weer worden opgevuld. Om hieraan eveneens te verdienen, wordt vervuilde grond en bagger gebruikt. Die wordt van elders aangevoerd en letterlijk 'weggewerkt'.
De Provincie heeft hiervoor toestemming verleend maar was daarmee dubbel fout bezig. Ten eerste had de provincie er geen zeggenschap over. Waterschap Peel en Maas was het bevoegd gezag, maar bleef buiten beeld. Ten tweede ging het hier om een illegale activiteit. Die kan natuurlijk sowieso niet worden goedgekeurd.
Door het uitvoeren van illegaal werk kon er vervolgens geen boscompensatie plaatsvinden op de oevers, binnen de vastgelegde termijn van 3 jaar. De boscompensatie is inmiddels ten onrechte 13 jaar opgeschoven! Ook is nu de grond en het grondwater vervuild. Bovendien kan de vereiste leemlaag niet aangebracht worden. Die is nodig om verdroging van de omgeving tegen te gaan.

Je zou verwachten dat tegen diefstal wordt opgetreden. Want daarover gaat het bij opbrengsten van naar schatting € 70 miljoen door verkoop van illegaal gedolven grind en zand.
GS van Limburg doen het tegenovergestelde. De Provincie is voornemens om het verzoek in te willigen van CZW om de vergunning te reviseren. Ze legaliseert daarmee een vergrijp.
Daarbij worden ook alle andere door CZW niet nagekomen verplichtingen ter waarde van € 10 miljoen gelegaliseerd.
Stichting Groen Weert heeft inmiddels een aantal beroepen bij de Raad van State gewonnen in deze kwestie. De Provincie Limburg probeert deze uitspraken echter te omzeilen.

Welk zwaarwegend belang heeft de Provincie Limburg om illegale zaken te legaliseren?
Hoe zit het met de integriteit?
En waar vinden we politieke vertegenwoordigers in Limburg die durven opkomen tegen deze mistoestanden?

Deel van een tekening behorende bij de vergunningDelving volgens de vergunning:

- 0,2 miljoen m3 teelaarde ( t.b.v. de herinrichting)

-1,2 á 1,4 miljoen m3 leemhoudende specie (moet volgens de vigerende vergunning gebruikt worden voor de herinrichting)

-1,9 miljoen m3 ophoogzand en 1,2 miljoen m3 grofzand

-Dus totaal 4,5 á 4,7 miljoen m3 waarvan 3,1 miljoen m3 delfstoffen voor de verkoop.