Groen Weert logo editor
 X 
Uitspraak Raad van State- boscompensatie CZW
geplaatst 17-5-2021
De Centrale Zandwinning Weert mag de kap van bos niet compenseren met een al bestaand stuk bos.
2020-06-01_CZW_vanaf_Heihuisweg
Centrale Zandwinning Weert (CZW) mag in de gemeente Weert zand winnen.
Daarvoor moet bos wijken. Dat bos moet CZW compenseren door binnen en buiten het ontgrondingsgebied nieuw bos aan te planten.
Het bedrijf komt deze verplichting slecht na. Bij de handhaving speelt de provincie Limburg een dubieuze rol.

SGW volgt de activiteiten van het bedrijft al lange tijd.
In februari 2021 waren we weer bij de Raad van State vanwege onze kritiek op het Inrichtingsplan van CZW.
Het geding speelde tussen SGW en Gedeputeerde staten van de provincie Limburg, als handhaver.
Eind april heeft de bestuursrechter hierin uitspraak gedaan.
Deels zijn we in het gelijk gesteld.

Inmiddels ligt overigens ook de RvS zelf onder vuur omdat blijkt dat burgers vrijwel nooit met succes een overheid kunnen aanklagen.|

Om te kunnen ontgronden is de Centrale Zandwinning Weert (CZW) vanaf 1995 begonnen met de kap van 39,5ha bos (dat is ca. 58 voetbalvelden aan oppervlakte).
Dat gekapte bos moet het bedrijf compenseren. Maar CZW probeert onder de verplichting van de boscompensatie uit te komen. Door afspraken te maken over de compensatie hoefde het bedrijf maar 34ha bos te compenseren, terwijl dit volgens de provinciale overcompensatie-regeling zelfs 60ha had moeten zijn.
Door het wijzigen van de ontgronding met een tweede ontgrondingsplas zou 23,6ha boscompensatie gerealiseerd worden binnen het ontgrondingsgebied, en 13,5ha erbuiten. Totaal dus 37,1 ha. Dit inclusief een later gekapt bosje.
Voor de compensatie binnen het ontgrondingsgebied heeft de provincie een 60-jarig broekbos van 6 ha, gelegen buiten het ontgrondingsgebied aan de Lozerweg meegeteld. Zelfs een deel dat niet het eigendom is van CZW.
Gelukkig heeft de Raad van State hier onlangs een stokje voor gestoken.

SGW heeft laten berekenen dat er binnen het ontgrondingsgebied maar ruimte is voor 9ha bosaanplant. Volgens de Boswet, nu opgegaan in de Wet natuurbescherming, moet gekapt bos volledig gecompenseerd worden met het aanplanten van nieuw bos.
Om hieraan te ontkomen heeft de provincie Limburg in de gewijzigde vergunning 2016 ook opgenomen dat er 23,6 ha bos- en natuurcompensatie moet plaatsvinden, i.p.v. 23,6 ha echte boscompensatie.
Buiten het ten onrechte meegetelde broekbos heeft de provincie daarom zelfs boomkronen buiten het ontgrondingsgebied bij de compensatie geteld en verder paden, heide, waterpartijen, moeras, en een gebied dat CZW verkocht heeft aan Ark.

De Raad van State moe(s)t toetsen aan de (gewijzigde) vergunning en daarmee toestaan dat boscompensatie bij dit inrichtingsplan ook als natuur gecompenseerd mag worden.

Volgens gemeentelijke besluit zou totaal 13,6 ha boscompensatie gerealiseerd worden bij de Heltenbosdijk en de Vetpeelweg, echter in de praktijk is de boscompensatie maar 7,43ha.
In afwijking van het besluit, met goedkeuring van de provincie Limburg, is ook hier uitgegaan van 13,6 ha bos- en natuurcompensatie.
Omdat dit niet onder het besluit voor de boscompensatie binnen het ontgrondingsgebied valt, moet er volgens de Raad van State een Handhavingsverzoek worden ingediend (door ons) om dit te kunnen aanvechten.

Voor de volledige uitspraak van de Raad van State klik hier.

2021-01-21 RvS Aanvulling beroep Inrichtingsplan CZW

2020-06-08 Zienswijze op verslag STAB betreffende goedkeuringsbesluit eindplan CZW

2020-02-20 Brief aan STAB aanvulling beroep 23-9-2019 eindplan CZW

2019-09-23 Beroep tegen Beslissing op Bezwaar terzake eindplan CZW 13-08-2019

2019-09-23 Beroep tegen Beslissing op Bezwaar terzake eindplan CZW Kaarten en tekeningen Bijlage R-324

2016-07-27 Broekbos als uitloper van de Kruispeel