Groen Weert logo editor
 X 
Actualisatievergunning; hoe CZW bestuurders om de tuin leidt
geplaatst 20-3-2015
CZW_bij_april_15De Centrale Zandwinning Weert (CZW) werkt op basis van een ontgrondingsvergunning die in mei 2001 aan het bedrijf is verstrekt. Inmiddels zijn we vele jaren verder en is er meer ontgrond dan de vergunning toestaat. De Provincie Limburg had moeten handhaven, maar werkt nu mee aan het achteraf wijzigen van de vergunning zodat illegale delvingen alsnog een wettige status krijgen. Dat besluit heeft de Provincie genomen in dec. 2014.
Wij hebben bij de Raad van State beroep aangetekend tegen deze handelswijze. Hieronder vindt u onze brief van 23 februari 2015.

CZW_deel 1 RvS_beroep_tegen_besluit_GS_18-12-2014
Deze Inleiding B beschrijft 1. Wat vooraf ging 2. Uitvoering 3. De volgende vergunningen en aanvragen zijn van belang 4. Geologische ondergrond

CZW deel 2a RvS beroep tegen besluit GS 18-12-2014
In deel C van de brief werken we de vraag uit hoeveel en wat gedolven mag worden, en wat de bestemming is van deze grondstoffen 1. Volgens de vergunning 2. Bestemming van teelaarde en leemlaag
3. Ontgrondingscontouren

CZW deel 2b RvS beroep tegen besluit GS 18-12-2014
In deel D, E en F van de brief laten we zien dat de gedolven hoeveelheden de vergunning overstijgen en wat de gevolgen daarvan zijn.

De vergunning wordt ‘Actualisatievergunning’ genoemd. Onder de wijzigingsvergunning verstaat men het plan om 36m diep te ontgronden.

De ontgronder is al in 2002, met onrechtmatige goedkeuring door de Provincie Limburg, afgeweken van de vigerende vergunning waardoor de ontgronder zich op een onrechtvaardige wijze heeft kunnen verrijken. In plaats van het toegestane delven van 3,1miljoen m3 ophoogzand en metsel- en betonzand, wordt nu volgens berekening 7,1 miljoen m3 gedolven.
Doordat ambtenaren in het verleden hun boekje te buiten zijn gegaan, wil de Provincie de illegale delvingen legaliseren middels een “"Actualisatievergunning’.
Om bestuurders om de tuin te leiden wordt m.b.t. deze vergunning alleen gesproken over ambtelijke aanpassingen en wordt geschreven dat er niet meer gedolven wordt dan toegestaan, terwijl de hoeveelheid delvingen zelfs helemaal vrij gelaten wordt. Daarbuiten moet, om aan het inrichtingsplan te kunnen voldoen, grond aangevoerd worden. Om hier ook aan te verdienen, is dit overwegend vervuilde grond en bagger zoals aangeboden door de markt.
En dit alles t.b.v. het ontwikkelen van een hoogwaardig natuurgebied.

Berekeningen

Er is sprake van zeer ruime overschrijdingen van de ontgrondingsvergunning van 22 mei 2001.Volgens de vergunning mag er 3,1 miljoen m3 beton- en metselzand en ophoogzand gedolven worden.
Uit de berekening blijkt dat er in werkelijkheid ongeveer 7,1 miljoen m3 beton- en metselzand en ophoogzand gedolven wordt. Dus 2,3 x zoveel. De overschrijdingen zitten in de diepe (primaire) ontgronding.

CZW_Berekening_van_de_ondiepe_ontgronding_en_overzicht_overschr.pdf

Bij de ondiepe (secondaire) ontgronding is uitgegaan van de maatvoering volgens de inrichtingstekening. Dit daar de uitvoering nog plaats moet vinden.

CZW_Berekening_van_de_diepe_ontgronding_25-03-2014b.pdf

CZW_SGW__Berekening_van_de_inhoud_van_de_ontgronding_van_de_CZW.pdf