Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en waar mogelijk uitbreiding van het bomenbestand en ander groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.
Groen Weert logo editor
stichting groen weert logo
Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en waar mogelijk uitbreiding van het bomenbestand en ander groen in de gemeente Weert en omstreken.
Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving kan niet zonder groen. Ook voor andere milieuaspecten zetten wij ons in (megastallen, Centrale Zandwinning Weert).
We nemen deel aan overleggroepen en organiseren zelf activiteiten. Te vaak moeten we in de pen klimmen voor zaken die door transparantie en overleg voorkomen hadden kunnen worden.

Stichting Groen Weert wil zonder subsidie onafhankelijk werken. Giften zijn zeer welkom. Wij denken graag mee met eenieder over oplossingen waar groen in het geding is. U bent van harte welkom voor advies, als sympathisant, of actief als medewerker!

In het najaar van 2015 vond in Parijs de klimaatconferentie plaats. Ver-van-m’n-bed-show? Niet echt want we voelen de wonderlijke wintertemperaturen aan den lijve. Ieder van ons kan bijdragen aan natuur, klimaat en milieu. Begin simpel: koester bomen, heggen en struiken!
Ook bij de overheid dringen wij erop aan deze verantwoordelijkheid op te pakken.

De Stichting Groen Weert (SGW) bestaat sinds augustus 2010. Begin 2023 zijn binnen SGW 6 bestuursleden en 11 adviseurs actief, allen dus onbezoldigd.
Het bestuur en de adviseurs komen maandelijkse bijeen voor intern overleg. Het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man stelt ons daarvoor een ruimte beschikbaar.

Terugblik op 2023
Terugblik op 2022
Terugblik op 2021
Terugblik op 2020
Terugblik op 2019
Terugblik op 2018
Terugblik op 2017
Terugblik op 2016
Terugblik op 2015
Terugblik op 2014
Terugblik op 2013
Terugblik op 2012
Terugblik op 2011
Terugblik op 2010

ANBI informatie
De overheid heeft bepaald dat de verstrekking van informatie via internet een wettelijke voorwaarde is voor het behoud van de ANBI-status.
(ANBI = Algemeen nut beogende instelling).
Een schenking aan een goed doel is alleen aftrekbaar bij de Belastingdienst als deze voldoet aan een ANBI-status.
Stichting Groen Weert voldoet aan de ANBI voorwaarden gesteld door de belastingdienst.
Alle benodigde informatie vindt u hieronder.
Contact
Naam: Stichting Groen Weert
Adres: Noorderlaan 16, 6004 HV Weert
Telefoon:  0495 536 357
E-mail: infogroenweert.nl
IBAN: NL68 RABO 0145 5659 55
BIC: RABONL2U
KvK: 50594516
RSIN: 822826392
Bestuur |
Het bestuur bestaat begin 2023 uit:
 Gerard Derksen   voorzitter
 Gerard Hendriks secretaris
 Werner von Scheibler 
 Lucy van der Heijden 
 Wim Vlekken 
 Ton Geraedts 

Adviseurs begin 2023: 9 personen
Jaarverslag |
In het jaarverslag van de uitgeoefende activiteiten wordt teruggekeken naar de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen van de afgelopen jaren.

Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2023
Financiën |
Inkomsten

Onze stichting kent geen structurele geldelijke ondersteuningen van derden, maar is afhankelijk van giften en soms kleine onkostenvergoedingen.

Uitgaven Donaties, giften en legaten worden aangewend ten behoeve van de missie.
Donaties zijn van groot belang om op actuele situaties met bomen in te kunnen spelen.
Omwonenden roepen vaak onze hulp in.
Bijdragen van fondsen zijn gekoppeld aan projecten en campagnes.
In het jaarverslag en het financieel jaaroverzicht legt de Stichting Groen Weert naar de donateurs en de fondsen verantwoording af.

Financieel jaaroverzicht 2014.
Financieel jaaroverzicht 2015.
Financieel jaaroverzicht 2016.
Financieel jaaroverzicht 2017
Financieel jaaroverzicht 2018
Financieel jaaroverzicht 2019
Financieel jaaroverzicht 2020
Financieel jaaroverzicht 2021
Financieel jaaroverzicht 2022
Financieel jaaroverzicht 2023
Begroting 2024

Beleidsplan |
De doelstelling van de Stichting Groen Weert is het bevorderen van de zorg en aandacht voor bomen en ander 'groen'.
In het beleidsplan 2024-2027 kunt u lezen over de werkzaamheden die de Stichting Groen Weert daartoe verricht, de kosten die de stichting maakt en de wijze waarop de werkzaamheden worden gefinancierd.

Beleidsplan 2024-2027
Statuten |
Stichting Groen Weert Statuten met wijziging 26 april 2016 webversie

NAAM. ZETEL EN WERKGEBIED
Artikel 1
 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groen Weert.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Weert.
 3. Haar werkgebied is gemeente Weert en aangrenzende gemeenten
DOEL
Artikel 2
De stichting heeft ten doel:
 1. Het handhaven en uitbreiden van het bomenbestand.
 2. Het verbeteren van de woon werk en leefomgeving door ­ groenvoorzieningen, schoon water, zuivere lucht, voorkomen van stank en horizonvervuiling.
 3. Het toezien op een goed milieu, groen en bomenbeheer door de gemeente Weert en zonodig de gemeente te adviseren en behulpzaam te zijn bij het verbeteren van de procedures voor het behoud van het groen en de daarbij behorende wettelijke hulpmiddelen zoals de Bomenverordening en het Bomenregister, of andere hulpmiddelen die het milieu en het groenbeheer optimaliseren.
 4. Er toe bij te dragen dat de bewoners en overheidsinstanties bewust worden van het nut van een groene milieuvriendelijke omgeving voor hun gezondheid en welzijn door middel van voorlichting, lezingen, publicaties en dergelijke.
 5. Het bevorderen van een samenwerking met gelijkgestemde personen of organisaties.
 6. In goed overleg met de overheidsinstanties, bewoners of organisaties, aan de doelstellingen te werken, echter bij bedreiging van groen, bomen en het milieu zal de stichting niet schromen in het toepassen van zienswijzen, bezwaarschriften, beroepsprocedures en het voeren van acties.
En voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

VERMOGEN
Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 • subsidies en andere bijdragen;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • opbrengsten uit advieswerkzaamheden, inventarisaties groen en bomen, verkoop van producten en andere diensten;
 • ­opbrengsten van het kapitaal en alle andere verkrijgingen en baten.
BESTUUR
Artikel 4
 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf personen en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
 2. De vergadering kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, samen vormende het dagelijkse bestuur. (met uitzondering van het eerste bestuur)
 3. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een door het bestuur zelf vast te stellen zittingsduur; in tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
 4. In ontstane vacatures wordt door de zittinghebbende bestuursleden voorzien, zoveel mogelijk op de eerstvolgende bestuursvergadering, terwijl het bestuur ook bij gebleken behoefte aan uitbreiding van het bestuur, nieuwe bestuursleden kan benoemen.
 5. Mocht casu quo mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
 6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op de vordering van het openbaar ministerie.
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
Artikel 5
 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op de van keer tot keer door het bestuur re bepalen plaatsen.
 2. Ten minste zes (6) keer per kalenderjaar wordt één vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden ­daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, tenminste drie dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, schriftelijk, digitaal onder andere mail.
 5. De oproepingsbrieven of mails vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een bestuursvergadering geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de  betreffende bestuursvergaderingen twee/derde (2/3e) van de in functie zijnde leden aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden ­ door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telefonisch, per mail of per sms hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit ­ wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de ­ secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij het over personen gaat. schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
 15. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur.
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6          
 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van eer ander verbindt.
Artikel 7     ·    ·
 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
 2. Het bestuur kan aan anderen volmacht geven om de stichting in en ­ buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 8     
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 • door overlijden van een bestuurslid;
 • bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 • ­bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 • ­bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
 • ­door een besluit door de overige bestuursleden met algemene stemmen genomen;
 • door periodiek aftreden.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 9
 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Per einde van ieder boekjaar worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het  boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een register-accountant of een accountant administratieconsulent aan het bestuur worden aangeboden.
 3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
 4. ­Vaststelling van de jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer.
COMMISSIES
Artikel 10
Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

RAAD VAN AANBEVELING
Artikel 11
Het bestuur kan een Raad van Aanbeveling instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij  huishoudelijk reglement kunnen worden vastgesteld.

REGLEMENTEN
Artikel 12
 1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn .
 3. Het bestuur is te allen tijden bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde artikel 13 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 13
 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede (2de) bestuursvergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde (3/4e) der uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering tenminste de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 3. leder bestuurslid is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te passeren.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 14
 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
 2. De stichting blij na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd overeenkomstig het doel van de stichting ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.
SLOTBEPALING
Artikel 15
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.
Privacy verklaring |
Stichting Groen Weert, gevestigd aan Noorderlaan 16 6004 HV Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Stichting Groen Weert, Noorderlaan 16, 6004 HV Weert, 0495 536 357
Wim Vlekken is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Groen Weert. Hij is te bereiken via wim@groenweert.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Groen Weert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Banknummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@groenweert.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Groen Weert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie mail
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Groen Weert gebruikt geen geautomatiseerde besluitvorming die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Groen Weert) tussen zit.
Stichting Groen Weert gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Één enkel Excel adres-bestand, alleen lokaal opgeslagen en extra beveiligd met wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Groen Weert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden Personalia
Ondertekenaars petitie 5 jaar e-mail voortgang
Donateur tot opzegging versturen/incasso factuur

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Groen Weert verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Stichting Groen Weert gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Groen Weert en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@groenweert.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Groen Weert wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Groen Weert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier of via info@groenweert.nl