Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en waar mogelijk uitbreiding van het bomenbestand en ander groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.
Groen Weert logo editor
 X 
stichting groen weert logo
Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en waar mogelijk uitbreiding van het bomenbestand en ander groen in de gemeente Weert en omstreken.
Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving kan niet zonder groen. Ook voor andere milieuaspecten zetten wij ons in (megastallen, Centrale Zandwinning Weert).
We nemen deel aan overleggroepen en organiseren zelf activiteiten. Te vaak moeten we in de pen klimmen voor zaken die door transparantie en overleg voorkomen hadden kunnen worden.

Stichting Groen Weert wil zonder subsidie onafhankelijk werken. Giften zijn zeer welkom. Wij denken graag mee met eenieder over oplossingen waar groen in het geding is. U bent van harte welkom voor advies, als sympathisant, of actief als medewerker!

In het najaar van 2015 vond in Parijs de klimaatconferentie plaats. Ver-van-m’n-bed-show? Niet echt want we voelen de wonderlijke wintertemperaturen aan den lijve. Ieder van ons kan bijdragen aan natuur, klimaat en milieu. Begin simpel: koester bomen, heggen en struiken!
Ook bij de overheid dringen wij erop aan deze verantwoordelijkheid op te pakken.

De Stichting Groen Weert (SGW) bestaat sinds augustus 2010. Momenteel zijn binnen SGW 6 bestuursleden en 14 adviseurs actief, allen dus onbezoldigd.
Het bestuur en de adviseurs komen maandelijkse bijeen voor intern overleg. Het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man stelt ons daarvoor een ruimte beschikbaar.

Terugblik op 2019


Terugblik op 2018


Terugblik op 2017


Terugblik op 2016


Terugblik op 2015


Terugblik op 2014


Terugblik op 2013


Terugblik op 2012


Terugblik op 2011


Terugblik op 2010ANBI informatie
De overheid heeft bepaald dat de verstrekking van informatie via internet een wettelijke voorwaarde is voor het behoud van de ANBI-status.
(ANBI = Algemeen nut beogende instelling).
Een schenking aan een goed doel is alleen aftrekbaar bij de Belastingdienst als deze voldoet aan een ANBI-status.
Stichting Groen Weert voldoet aan de ANBI voorwaarden gesteld door de belastingdienst.
Alle benodigde informatie vindt u hieronder.
Contact
Naam: Stichting Groen Weert
Adres: Noorderlaan 16, 6004 HV Weert
Telefoon:  0495 536 357
E-mail: infogroenweert.nl
IBAN: NL68 RABO 0145 5659 55
BIC: RABONL2U
KvK: 50594516
RSIN: 822826392
Bestuur |
Het bestuur bestond in 2019 uit:
 Gerard Hendriks voorzitter
 Lucy van der Heijden 
 Gerard Derksen   
 Wim Vlekken 

Adviseurs eind december 2019: 12 personen
Jaarverslag |
In het jaarverslag van de uitgeoefende activiteiten wordt teruggekeken naar de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen van de afgelopen jaren.

Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Financiën |
Inkomsten

Onze stichting kent geen structurele geldelijke ondersteuningen van derden, maar is afhankelijk van giften en soms kleine onkostenvergoedingen.

Uitgaven Donaties, giften en legaten worden aangewend ten behoeve van de missie.
Donaties zijn van groot belang om op actuele situaties met bomen in te kunnen spelen.
Omwonenden roepen vaak onze hulp in.
Bijdragen van fondsen zijn gekoppeld aan projecten en campagnes.
In het jaarverslag en het financieel jaaroverzicht legt de Stichting Groen Weert naar de donateurs en de fondsen verantwoording af.

Financieel jaaroverzicht 2014.
Financieel jaaroverzicht 2015.
Financieel jaaroverzicht 2016.
Financieel jaaroverzicht 2017   download
Financieel jaaroverzicht 2018   download
Financieel jaaroverzicht 2019   download
Begroting 2020   download
Beleidsplan |
De doelstelling van de Stichting Groen Weert is het bevorderen van de zorg en aandacht voor bomen en ander 'groen'.
In het beleidsplan 2020-2023 kunt u lezen over de werkzaamheden die de Stichting Groen Weert daartoe verricht, de kosten die de stichting maakt en de wijze waarop de werkzaamheden worden gefinancierd.

Beleidsplan 2020-2023   download
Privacy verklaring |
Stichting Groen Weert, gevestigd aan Noorderlaan 16 6004 HV Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Stichting Groen Weert, Noorderlaan 16, 6004 HV Weert, 0495 536 357
Wim Vlekken is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Groen Weert. Hij is te bereiken via wim@groenweert.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Groen Weert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Banknummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@groenweert.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Groen Weert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie mail
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Groen Weert gebruikt geen geautomatiseerde besluitvorming die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Groen Weert) tussen zit.
Stichting Groen Weert gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Één enkel Excel adres-bestand, alleen lokaal opgeslagen en extra beveiligd met wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Groen Weert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden Personalia
Ondertekenaars petitie 5 jaar e-mail voortgang
Donateur tot opzegging versturen/incasso factuur

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Groen Weert verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Stichting Groen Weert gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Groen Weert en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@groenweert.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Groen Weert wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Groen Weert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier of via info@groenweert.nl